/// Compliance


Integrační a poradenské služby v oblasti interních procesů klienta, HW a SW nástrojů, architektury IT, se zaměřením na dodržování:

vybraných ekonomických standardů, předpisů a zákonných norem (např. zákon č. 256/2004 o podnikání na kapitálovém trhu; ochrana vnitřní informace – insider trading, zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu; praní „špinavých peněz“ AML, bankovní tajemství, úřední sdělení ČNB č. 5/2011; operační riziko v oblasti informačního systému, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník; obchodní tajemství, know-how a důvěrné informace, odpovědnost statutárních orgánů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, prostředky komunikace na dálku, elektronické uzavírání smluvních vztahů; zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a související zákonné normy, zákon č. 227/200 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů; archivace el. dokumentů, el. fakturace, el. podpis, časové razítko, certifikační autorita (PKI), ekonomická bezpečnost a kritická infrastruktura státu.GREENBERG Consulting s.r.o., se sídlem K Březince 230/24, 182 00, Praha 8, Česká republika, IČO: 242 03 939, DIČ: CZ24203939, číslo účtu: 6779899001/5500 u Raiffeisenbank a.s., 
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 188351
      Copyright 2012 GREENBERG Consulting s.r.o.    Designed by web.design-praha.cz